UAB Klinika “Promedica”

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Bendrieji nuostatai

Šios vidaus tvarkos taisyklės yra parengtos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

  • Paciento kreipimosi į ASPĮ tvarka;
  • Pacientų priėmimo laikas;
  • Nemokamų paslaugų asortimentas, jų teikimo tvarka;
  • Pacientų teisės ASPĮ;
  • Pacientų pareigos ASPĮ;
  • Privataus gyvenimo neliečiamumas;
  • Pacientų perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka;
  • Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka

1.9..Ginčų ir konfliktų tarp įmonės ir pacientų sprendimų tvarką;

1.10.Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatas.

Paciento kreipimosi į ASPĮ tvarka

2.1. Pacientai registracijai pateikia:

2.1.1. gimimo liudijimą (iki 18m. amžiaus), arba pasą;

2.1.2. dokumentą įrodantį paciento draustumą.

2.2. Pacientai kreipiasi į įmonę savo laisvu apsisprendimu dėl sveikatos priežiūros paslaugų.

2.3. Jeigu pacientas kreipiasi ne pagal įstaigos darbo profilį, registratorė jam paaiškina, kur kreiptis dėl sveikatos problemų sprendimo.

2.4. Pacientus konsultuoja:

2.4.1. slaugos specialistai;

2.4.2. gydytojai.

2.5. Gydytojai konsultuoja:

2.5.1. iš anksto užsiregistravus telefonu registratūroje;

2.5.2. atvykus į registratūrą ir suderinus priėmimo laiką;

2.5.3. be išankstinės registracijos tik dėl būtinosios pagalbos. Būtinosios pagalbos sąrašas nustatomas LR Sveikatos apsaugos ministro. Sprendimus dėl paciento būklės atitikimo SAM sąrašui priima slaugytojas, jei sprendimas viršija slaugytojo kompetenciją ar kitais išimtinais atvejais sprendimas priimamas kartu su gydytoju.

2.6. Išankstinės registracijos faktas atžymimas asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliauASPĮ) registratūroje, o pacientui atvykus pačiampapildomai nustatytos formos talonu, pateikiamu pacientui.

2.7. Pacientams neleidžiama be įforminimo registratūroje tartis dėl priėmimo su gydytojais.

2.8. Kiekvienam pacientui užvedama ambulatorinė kortelė (forma F025a), statistinės apskaitos lapas ir apie jo kreipimąsi pažymima pacientų registracijos žurnale.

2.9. Pacientas ar jo atstovas gali kreiptis telefonu ar atvykdamas į registratūrą dėl gydytojo vizito į namus.

2.10.Gydytojas namuose vizituoja didelių specialiųjų poreikių turinčius pacientus, esant tam indikacijų arba pacientus, kurių mobilumą (galimybę atvykti į gydymo įstaigą) riboja jų sunki fizinė ar psichinė negalia. Indikacijas gydytojo vizitui į namus nustato gydytojas, įvertinęs paciento būklę iš turimų duomenų (med. registratorės, slaugytojos, priėmusios paciento kreipimąsi dėl vizito, pateiktos informacijos), ankstesnių įrašų paciento med.dokumentuose. Jei šios informacijos nepakanka, gydytojas telefonu susisiekia su pacientu. Neesant indikacijų gydytojo vizitui, gydytojo sprendimu paciento problemos gali būti aptartos telefonu ar vizitą atlieka slaugytoja.

Pacientų priėmimo laikas

3.1. Pacientų priėmimo laikas:

3.1. I -V 8 – 19val.;

3.2. Įstaigos nedarbo metu, kreiptis į gydymo įstaigą, kurios kontaktai nurodomi pacientams matomoje vietoje (pvz. ant pastato lauko durų).

3.3. Registratūros telefonai: Marijonų g. 57 Panevežys tel. nr.: 8612 01110

3.4. Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis nuo 8val. iki 13 val.

3.5. Procedūrinių diagnostikos kabinetų darbo laikas:

3.5.1. Laboratorija 8 – 10 val. (skubiais atvejais 10 – 19 val.);

3.5.2.Kardiografijos kab. 8 -19 val.;

3.5.3.Procedūrinis kab. 8 -19 val.

Nemokamų paslaugų asortimentas, jų teikimo tvarka

4.1. UAB klinika „Promedica“ teikiamos šios nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

4.1.1 Būtinoji medicinos pagalba (teikiama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka);

4.1.2 Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis;

4.1.3 Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra:

4.1.3.1 apsilankymai pas gydytojus: šeimos, vidaus, vaikų ligų, chirurgą, akušerį – ginekologą;

4.1.3.2 papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos;

4.1.3.3 slaugos paslaugos.

4.1.3.4 pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos.

4.1.3.5 pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

4.1.3.6 ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

4.1.3.7 gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (konsultacijos)

4.2 Pirminio lygio nemokamos paslaugos teikiamos visiems prisirašiusiems prie šeimos klinikos „Promedica“ apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams pagal šeimos gydytojo medicinos normą, patvirtintą lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu : „ Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo 2005 m. gruodžio 22 d. Nr. V1013

4.3 Antrinio lygio mokamos paslaugos

4.4 Detali informacija apie teikiamas pirminio, antrinio lygio ambulatorines paslaugas skelbiama UAB klinika „Promedica“ registratūrose, skelbimų lentoje, internetinėje svetainėje.

4.5 Šeimos gydytojo paslaugas namuose teikia šeimos gydytojai direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka:

4.5.1 Pacientai, prisirašę prie Šeimos klinikos „Promedica“ ir apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, negalintys atvykti į šeimos kliniką, kviečia šeimos gydytoją į namus, paskambinę registartūros telefonais darbo dienomis 8-13 val.

4.5.2 Paciento kvietimas užregistruojamas, jei kvietimo priežastis ūmaus ar lėtinio paūmėjusio susirgimo metu atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymuose bei UAB klinika „Promedica“ vidaus dokumentuose patvirtintas priežastis ir reikalavimus.

4.5.3 Jeigu kvietimo priežastis neatitinka minėtų dokumentų reikalavimų, paciento skambutis peradresuojamas šeimos (vidaus ligų ar vaikų ligų) gydytojui arba pacientui nurodomas pastarųjų gydytojų telefono numeris.

Pacientų teisės ASPĮ

5.1. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Paciento teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas nustato Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (toliau PTŽSAĮ).

5.2. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją. Paciento teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, kiek jų nereglamentuoja įstatymas, nustato šios taisyklės:

5.2.1. pacientas turi teisę pasirinkti šeimos gydytoją ar apylinkės terapeutą/pediatrą, išskyrus atvejus, numatytus šių taisyklių 5.2.3 punkte. Savo pasirinkimą pacientas išreškia pildydamas SAM nustatytos formos Prašymus prirašyti prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kartu pacientas pasirašytinai supažindinamas su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;

5.2.2. paciento pasirinktas šeimos gydytojas ar apylikės terapeutas/pediatras ASPĮ priima pacientus tik ASPĮ administracijos nustatytu darbo laiku. Informaciją apie gydytojo darbo laiką galima sužinoti registratūroje telefonu ar atvykus į gydymo įstaigą;

5.2.3. ASPĮ administracija pasilieka sau teisę riboti paciento pasirinkimą, jei pasirinktas gydytojas prisirašęs maksimalų SAM nustatytą pacientų skaičių ar pacientas atsisako laikytis įstaigos vidaus tvarkos taisyklių nuostatų;

5.2.4. pacientas turi teisę pasirinkti bet kurį antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį specialistą dirbantį ASPĮ. Gydytojai specialistai priima pacientus tik ASPĮ adminisracijos nustatytu darbo laiku;

5.2.5. pacientas turi teisę rinktis slaugos specialistą diagnostinėms ir gydymo procedūroms atlikti iš specialistų procedūros atlikimo metu dirbančių ASPĮ, jei tuo metu nedirba slaugytoja, aptarnaujanti pacientus to gydytojo, pas kurį šis pacientas yra prisirašęs;

5.2.6. informacija apie sveikatos priežiūros specialistus teikiama ASPĮ registratūroje.

5.3. Teisė į informaciją:

5.3.1. pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie įmonėje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti;

5.3.2 pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą ( vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.

5.3.3. pacientas informuojamas apie įmonės vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu įmonėje. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą;

5.3.4. pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvitinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją apie:

5.3.4.1. savo sveikatos būklę ar asmens, kuriam jis įstatymiškai atstovauja;

5.3.4.2. ligos diagnozę;

5.3.4.3. ASPĮ taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus;

5.3.4.4. galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį;

5.3.4.5. gydymo prognozę;

5.3.4.6. kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo;

5.3.4.7. apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.

Šiame punkte išvardintą informaciją gydytojas turi pateikti žodžiu, vizito pas gydytoją metu, atsižvelgdamas į paciento amžių, sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Kiti sveikatos priežiūros specialistai šios informacijos neteikia.

5.3.5. gydytojas gali neteikti šių taisyklių 5.3.4. punkte nurodytos informacijos tik PTŽSAĮ 5-tame straipsnyje 4-toje dalyje nurodytais pagrindais. Toks sprendimas ir jo motyvacija privalomai dokumentuojami ambulatorinėje kortelėje.

5.3.6. informacija išvardinta 5.3.4. punkte negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu ambulatorinėje kortelėje.

5.4. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese.

5.4.1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.

5.4.2. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

5.4.3. UAB klinika „Promedica“ mokomi sveikatos priežiūros specialistai. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas turi būti saugomas paciento medicinos dokumentuose.

5.4.4. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. Mokymo tikslais – ši informacija gali būti naudojama užtikrinant asmens privatumą šių taisyklių nustatyta tvarka.

5.5. Teisė susipažinti su įrašais medicininėje dokumentacijoje.

5.5.1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai, su kuriais jis gali susipažinti dalyvaujant UAB klinika „Promedica“ darbuotojui. Šiame straipsnyje nurodytų medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

5.5.2. Išimtinais atvejais, estant skubiom medicininėm indikacijom, suderinus su gydančiu gydytoju, pacientui ar jo teisėtam atstovui kortelė gali būti išduota prieš tai sunumerus kortelės lapus, padarius įraša apie tai kortelėje, atžymint kortelės paėmimą spec.žurnale (paciento vardas, pavardė, telefono numeris, sunumeruotu lapu skaičius, į kurią įstaigą kortelė yra nešama, paėmimo data bei grąžinimo data).

5.5.3. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia ASPĮ direktorius.

5.5.4. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

5.5.5. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis per 3 darbo dienas sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.5.6. ASPĮ administracija nustato įkainį už dokumentų patvirtintų kopijų vieną A4 formato lapą, kuris įrašytas UAB klinika„Promedica“ teikiamų paslaugų kainyne.

Pacientų pareigos ASPĮ

6.1. Atvykti į įmonę registracijos dokumente (talone) nurodytu laiku;

6.2. Laiku susimokėti už suteiktas mokamas ar dalinai mokamas paslaugas paslaugas, išsaugoti kasos kvitą ir pateikti jį paslaugą teikiančiam specialistui;

6.3. Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu, nepalikti be priežiūros gydymo įstaigoje besilankančių mažamečių vaikų.

6.4. ASPĮ nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų, nekelti triukšmo, laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, bendrų saugumo reikalavimų;

6.5. Laikytis asmens higienos reikalavimų;

6.6. Vykdyti gydytojo nurodymus dėl ligos (ligų) gydymo bei profilaktikos;

6.7. Pateikti gydytojui prašant reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą;

6.8. Informuoti gydytojus, kurie teiks medicinos priežiūros (pagalbos) paslaugas, apie turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją;

6.9. Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą;

6.10. Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, personalo reikalavimų, susijusių su šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis, t.p. kitų personalo reikalavimų, padedančių užtikrinti paslaugų teikimo kokybę visiems UAB klinika„Promedica“ pacientams, t.p. užtikrinančių pacientų ir personalo saugumą; pasirašytinai susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis.

Privataus gyvenimo neliečiamumas

7.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.

7.2. Sveikatos priežiūros įstaigose duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

7.3.Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi

įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai, pateikę tai įrodančius dokumentus.

7.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

7.5. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat PTŽSAĮ 23 straipsnio 8 dalyje nurodytiems asmenims. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.

7.6. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

7.7. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.

7.8. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, ASPĮ direktorius nedelsdamas praneša teisėsaugos institucijoms. Pranešimą paruošia diagnozę nustatęs gydytojas diagnozės nustatymo dieną ir pateikia ASPĮ direktoriui

Pacientų perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

8.1. Į kitas sveikatos priežiūros įstaigas pacientai vyksta savo iniciatyva, gavę atitinkamą siuntimą.

8.2. Jei paciento būklė reikalauja skubaus stacionarzavimo, tokią būklę diagnozavęs gydytojas iškviečia GMP pacieto pervežimui į atitinkamą stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka

9.1. Pacientas pats atsako už apsilankymo ar konsultacijos metu su savimi turimus dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus ir pinigus. Įstaiga neregistruoja ir nesaugo minėtų dirbinių, protezų ir pinigų.

9.2. Odontologai, nuėmę pacientui brangų protezą, gražina jį pacientui. Gražinimo faktas fiksuojamas paciento ambulatorinėje kortelėje ir patvirtinamas paciento parašu.

Ginčų sprendimas ir žalos atlyginimas

10.1 Pacientas, manydamas, kad ASPĮ pažeidė jo teises, turi teisę pateikti skundą ASPĮ direktoriui.

10.2.Skundą gali pateikti pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo:

10.2.1. vardas ir pavardė;

10.2.2. faktinė gyvenamoji vieta;

10.2.3. el. pašto adresas ir tel. nr. ryšiui palaikyti;

10.2.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys ar jo kopija.

10.3. Skundą gali pateikti ir paciento atstovas. Tokiu atveju be 8.2. punkte išvardintų duomenų pateikiama:

10.3.1. atstovo vardas ir pavardė;

10.3.2. gyvenamoji vieta;

10.3.3. atsovavimą liudijantis dokumentas;

10.3.4. atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys ar jo kopija.

10.4. Neįskaitomi arba 8.28.3 punktų reikalavimų neatitinkantys skundai yra grąžinami pacientui ar jo atstovui, nurodant grąžinimo priežastis.

10.5. Pacientų skundai priimami ASPĮ administracijoje adresu Marijonų g. 57, Panevžyje ir registruojami atskirame žurnale. Tokiu atveju skundą priimantis asmuo patikrina paciento ir atstovo asmens ir atstovavimo dokumentus ir jų duomenų atitikimą skunde pateiktiesiems. Skundą siunčiant paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

10.6. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės galimai pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

10.7. ASPĮ gavusi skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 14 darbo dienų.

10.8. Nepatenkinti skundų nagrinėjimu ASPĮ pacientai turi teisę kreiptis į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas.

10.9. Turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginama PTŽSAĮ ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos

11.1. Už saugaus darbo įmonėje užtikrinimą atsakinga įmonės vadovybė.

11.2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi įmonės darbuotojai.

11.3. Darbų saugai užtikrinti įmonėje vadovaujamasi LR žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

 

PATVIRTINTA

UAB Klinika „Promedica“

Direktorės Erikos Bumblauskienės

2016 m. Liepos 18 d. įsakymu Nr.: VT 2016/001